Keuken- & interieurinrichting - Schrijnwerk & renovatie

Disclaimer


Disclaimer

Wettelijke vermeldingen / Disclaimer

ALGEMEEN
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Interieur Verkest, met de domeinnaam www.interieurverkest.be.
Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd door†BVBA Verkest - Beernemsteenweg 88 - 8750 Wingene. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@interieurverkest.be.
Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.
Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkele juridische samenwerkingsverband gecreŽerd.
Indien ťťn bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beÔnvloeden.†
BVBA Verkest†behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.
Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website van BVBA Verkest, en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van BVBA Verkest, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen†BVBA Verkest†en de klant/gebruiker.†
TOEGANG TOT DE WEBSITE
BVBA Verkest stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden.
Auteursrecht en recht van de producent van een databank
De site www.interieurverkest.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop†BVBA Verkest†de auteursrechten en rechten van de producent bezit.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BVBA Verkest.

De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.
Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam BVBA Verkest of Interieur Verkest, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van BVBA Verkest.
Aansprakelijkheid voor de inhoud
BVBA Verkest besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site.†BVBA Verkest†kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden producten en hun prijzen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.†BVBA Verkest kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.†BVBA Verkest†kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.
BVBA Verkest en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de rechtbank van koophandel te Brugge, en het vredegerecht van het eerste kanton te†Brugge uitsluitend bevoegd zijn. e-Zen kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.†
BVBA Verkest†behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf van toepassing is.
Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.